NYEREMÉNYJÁTÉKOK JÁTÉKSZABÁLYZATA


A nyereményjátékok szervezője: Origami Bikini Kft., székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 89., adószám: 14542343-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-013264, a továbbiakban: „Játékszervező”

A játékszabályzat a Játékszervező által üzemeltetett www.facebook.com/origamibikini, a www.facebook.com/origamibikiniwebshop, a www.instagram.com/origamibikini közösségi oldalakon, és a Játékszervezővel szorosan együttműködő személyek, “celebek” közösségi oldalain Játékszervező megbízásából meghirdetett nyereményjátékokra egyetemlegesen vonatkozik az alábbi feltételekkel, és a konkrét nyereményjátékra való felhívás feltételeivel:

1. Résztvevők:
1.1. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson:

  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a közzétett nyereményjáték kiírás feltételeinek, a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik aktív közösségi oldal profillal.
  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező korlátozottan cselekvőképes természetes személy, aki, vagy akinek törvényes képviselője rendelkezik aktív közösségi oldal profillal, akinek törvényes képviselője a játékban való részvételhez hozzájárul, és a nyeremény átvételét biztosítja.
  • Nem vehetnek részt a Játékszervező alkalmazottjai, tisztviselői, és ezek közeli hozzátartozói.


2. A nyereményjáték időtartama:
2.1. Az adott nyereményjáték időtartama a nyereményjáték meghirdetésekor kerül meghatározásra.
2.2.  A Játék időtartamán kívül érkezett jelentkezéseket érvénytelennek tekintjük.

3. A Nyereményjáték menete és feltételei:
3.1. A Nyereményjáték pontos leírását a nyereményjátékra való felhívás tartalmazza, amely a Játékszervező, vagy megbízottjai fentiekben leírt közösségi oldalain kerül meghatározásra.
3.2. A játékban és a sorsoláson való részvétel feltétele a nyereményjátékra való felhívásban foglaltak pontos követése, így például: kérdésre való válaszadás, adott kép, szöveg, vagy termék kiválasztása, posztolása, megosztása, lájkolása, ajánlása, stb. Feltétele továbbá a nyereményjáték határidejének betartása.
3.3. A Játékból való kizárással jár a nyereményjáték feltételeinek be nem tartása, és a játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés.
3.4. A játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a Játékszervező felelőssége.

4. Nyereménysorsolás
4.1. A nyereménysorsolás a játékban meghirdetett időpontban, vagy azt követően belátható időn belül történik.
4.2. A sorsolás helyszíne a Játékszervező székhelye vagy telephelye.
4.3. A nyerteseket a Játékszervező a nyereményjátékban szabályosan résztvevő játékosok közül, véletlenszerű sorsolással választja ki.
4.4. A Játékszervező annyi nyertest sorsol, amennyit a nyereményjátékra való felhívás tartalmaz.
4.5. A nyertesek értesítése az adott nyereményjáték közösségi helyszínén, annak üzenetküldő rendszerén keresztül, nyilvánosan történik. Ezt követően a nyertes felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és a nyeremény kiszállításának teljesítéséhez szükséges adatait privát üzenet formájában közli Játékszervezővel.

5. Nyeremény, és annak átvétele
5.1. A nyeremény -különösen annak fajtája és mennyisége- a nyereményjátékra való felhívásban kerül pontos meghatározásra.
5.2. A nyeremény minden esetben a Játékszervező által forgalmazott termék.
5.3. A Nyeremény kiszállítása futárszolgálattal történik, melynek költsége Játékszervezőt terheli.
5.4. A nyertes kizárólag akkor jogosult a nyeremény átvételére, ha jelen játékszabályzatot hiánytalanul betartja, a sorsolás utáni eredményhirdetést követő 7 naptári napon belül felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és Játékszervezővel együttműködik a nyeremény átvétele érdekében.
5.5. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult, az a Játékszervező terhére nem értékelhető. Ez esetben Játékszervező pótsorsolást tart, és új nyertest hirdet a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint.
5.6. A nyeremény készpénzre, más termékre nem váltható.
5.7. Játékszervező fenntartja a jogot a nyeremény tárgyának megváltoztatására, különösen, ha a nyeremény tárgya valamely okból elfogyott.

6. Adatkezelés
Az adatkezelés a hatályos Adatkezelési tájékoztatónk alapján működik, amely itt elérhető: https://www.origamiwebshop.hu/hu/content/19-adatkezelesi-tajekoztato


7. Vegyes rendelkezések
7.1. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
7.2. Jelen Játékszabályzatot Játékszervező www.origamiwebshop.hu weboldalán teszi elérhetővé, míg a konkrét egyedi feltételeket a közösségi oldalon a felhívás teszi elérhetővé.
7.3. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson részt vevő személy a részvétellel automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot.
7.4. A Játékszervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat bármely időpontban történő kiegészítésére, módosítására.
7.5. Játékszervező csak a saját közösségi oldalain meghirdetett játékaiért vállal felelősséget. Játékszervező kizár minden felelősséget az általa megbízott személyek, “celebek” közösségi oldalain közzétett, Játékszervezővel kapcsolatos nyereményjátékok  tartalmáért, megfogalmazásáért, hibás közzétételéért, a jelen játékszabályzat be nem tartásáért, bármilyen elkövetett jogsértésért, és azok bármilyen jogkövetkezményeiért.
7.6. A Játékszervező megtesz mindent annak érdekében, hogy a nyeremény minősége kifogástalan legyen, A nyereménytárgyak hibátlanságát azonban nem garantálja, esetleges hibáiért szavatosságot nem vállal. Játékszervező az ezekkel kapcsolatos felelősségét kizárja.
7.7. Játékszervező nem vállal felelősséget az adatok pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen, vagy késedelmesen megadott adatokból adódó felelősséget, jogi és anyagi következményt maga viseli.
7.8. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játékot és a játékszabályzatot tartalmazó online felületek elérhetetlenségéből eredő vagy ezekhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékszervező nem vállal felelősséget a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezett bármilyen kárért.
7.9. Játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten lemond a sorsolással, a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel és annak megbízottjaival szembeni igényérvényesítésről.
7.10. A nyereményjátékkal kapcsolatban a közösségi oldalak saját szabályzatai és felhasználási feltételei a jelen játékszabályzaton felül is betartandóak.
7.11. Játékszervező és Játékos a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Játékszervező kijelenti, és Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja, hogy amennyiben ez nem vezetne eredményre, a jogvitáik eldöntése tekintetében kikötik Játékszervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen Játékszabályzat szövege, szövegrészletei szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli másolása, felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközik! Bővebb információ: ÁSZF/Szerzői jogok alpont.

Page Cache Ultimate v8
TTFB
Cache type
Prestashop Static!
This page has been served as a static file (the fastest way) that's why it cannot be translated and why there is not more information about the cache
Cette page a été servie comme un fichier statique (le moyen le plus rapide), c'est pourquoi elle ne peut pas être traduite et pourquoi il n'y a pas plus d'informations sur le cache.
Esta página se ha servido como un archivo estático (la forma más rápida), por eso no se puede traducir y no hay más información sobre el caché